ผู้บริหาร

ดร.สุพิษ ชัยมงคล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
 

                     1. ครู นักเรียน ชุมชนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมร้อยละ 70 ขึ้นไป

                     2. ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงในการเทคโนโลยีและศึกษาค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ทได้

                ร้อยละ 70 ขึ้นไป

                     3. ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรช่วงชั้นที่ 2 ทำให้นักเรียน

                มีความรู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป

                     4. จัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงช่วงชั้นที่ 1 เด็กผ่านเกณฑ์

                การประเมินพฤติกรรมทั้ง 4 ด้านร้อยละ 60 ขึ้นไป

                     5. ครูใช้แหล่งเรียนรู้และวิทยากรท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                ร้อยละ 70 ขึ้นไป

                     6. นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกัน และความรับผิดชอบต่อ

                สังคมทั้งในและนอกโรงเรียนไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/คน

โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5  ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย 57240 โทร. 053-767112
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
>>