ผู้บริหาร

ดร.สุพิษ ชัยมงคล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ภาพกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกำจัดยุงลาย
คำขวัญต่อต้านยาเสพติด ปี 2555
ภาษาไทย
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี

ภาษาอังกฤษ
Power of the Nation conquers drug menace for the 80th
Birthday Anniversary of the Queen

 
          นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ร่วมกันจัดทำป้ายรณรงค์และเดินรณรงค์
เข้าไปในหมู่บ้านเพื่อเชิญชวนชาวบ้านร่วมกันต่อต้านยาเสพติดและให้ทราบถึงโทษภัย
จากยาเสพติด นอกจากนี้ยังรณรงค์เรื่องของการกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไม่ให้มี
โรคไข้เลือดออกแก่คนในชุมชน โดยการเทน้ำที่ขังอยู่ตามภาชนะและบริเวณที่ใกล้
ถังขยะเพื่อไม่ให้ยุงสามารถมาไข่เพื่อขยายพันธ์ต่อได้
 

"เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ ป้องกันไข้เลือดออก"
 
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2555,09:26   อ่าน 378 ครั้ง

โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5  ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย 57240 โทร. 053-767112
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3